نظریه مشورتی شماره 7/1402/139 مورخ 1402/04/17

تاریخ نظریه: 1402/04/17
شماره نظریه: 7/1402/139
شماره پرونده: 1402-26-139ح

استعلام:

آیا مقرره مربوط به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.

منبع