نظریه مشورتی شماره 7/96/1441 مورخ 1396/06/27

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1441
شماره پرونده: 1045-1/168-96

استعلام:

ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد
ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقدمات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
س: آیا قسمت اخیر ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ضابطین می‌باشد یا با توجه به ماده 90 این قانون صرفاً ناظر بر مقامات قضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مستفاد از مواد 90، 92،94 و صدر ماده‌ی 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده‌ی 74 قانون موصوف، ناظر به بیان اصل استمرار و تعطیل ناپذیری تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق و منع مداخله‌ی مقام تعقیب در جلوگیری از اجرای اصل مذکور است. ثانیاً: با لحاظ مواد 22، 28، 64، 73، 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظارت دادستان در نحوه انجام تحقیقات مقدماتی و حضور وی در حین اجرای این تحقیقات مذکور در ماده‌ی 74 قانون فوق الذکر، اعم از این است که تحقیقات یاد شده توسط خود بازپرس و یا سایر مقامات قضایی جانشین بازپرس صورت پذیرفته و یا این‌که ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقامات قضایی یاد شده مبادرت به انجام تحقیقات نمایند.

منبع