وضعیت معامله ملک مرهونه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر ملکی در رهن باشد؛ معامله نسبت به آن باطل نبوده زیرا اصل لزوم قرارداد است و امکان الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر فک رهن یا رفع بازداشت وجود دارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26

رای دادگاه

در خصوص دعوی ح. ر. با وکالت م. و. به طرفیت م. د. با وکالت س.الف. م. به خواست صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان مبیع در خصوص یک باب مغازه جاری جزءپلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان 14 قطعه دوم شمالی طبقه زیر زمین به مساحت تقریبی 96/13 متر مربع موضوع بیع نامه شماره 9038 مورخ 90/5/2 مقوم به 51/000/000 ریال خلاصه اظهارات وکیل خواهان این است موکل ملک مودر نظر را از خوانده خریداری به جهت بازداشت بودن ملک مورد معامله امکان صدور سند رسمی وجود ندارد با توجه به اینکه ملک مورد معامله قبل از عقد بیع و انتقال به موکل بازاشت بوده و هرگونه معامله نسبت به مال بازداشت شده باطل و بلا اثر لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان بیع را نموده است وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است بازداشت ملک قبل از معامله بوده شش مورد بازداشتی داشته است ولی بازداشت بودن ملک از موارد بطلان معامله نمی‌باشد با توجه به اینکه حسب اظهارات طرفین ملک مورد نظر قبل از معامله بازداشت بوده است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و و شرطی و رهنی نسبت به سال توقیف شده باطل و بلا اثر است و به موجب ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش ان قانونا ممنوع است باطل می بشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص حکم به بطلان عقد بیع و همچنین خوانده را در اجرای ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 1/660/000 ریال و هزینه دادرسی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ا زتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -بابک ترکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. د. با وکالت س.الف. م. به طرفیت ح. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 94/11/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان بیع (مبایعه نامه مورخ 90/5/2 )که موضوع آن فروش یکباب مغازه درپلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به جهت اینکه ملک در بازداشت بوده اصدار یافته است وارد وموجه است زیرا قطع نظر ازموارد طرح شده در لایحه ی تجدیدنظرخواهی که وکیل تجدیدنظرخواه بیان نموده قانون مذکور صرفاٌ ناظربر اجرای حکم قطعی دادگاه بوده ومعامله رانسبت به عملیات اجرایی باطل دانسته است وطلبکاری که مال به نفع اوتوقیف شده به درخواست اومیتوان نسبت به صدور حکم به ابطال معامله اقدام نمود چون در دادنامه شماره --- مورخ 94/9/28 به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به تعهدات قراردادی رسیدگی نگردیده وماده مذکور مانع از رسیدگی دادگاه به دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در مبایعه نامه نبوده وفک رهن یا رفع بازداشت که در دادنامه مذکور منجربه قرار عدم استماع گردیده ناشی از استنباط اشتباه از قانون یاد شده میباشد ودرحاضر باخرید یکباب مغازه از ملکی که تبدیل به واحدهای مسکونی وتجاری متعددی گردیده وقبلاٌ دربازداشت بوده نمیتوان اصل لزوم قراردادها را نادیده گرفت وازطرفی قرار صادره از اعتبار امر مختوم یا امر محکوم برخوردار نیست ومیتوان دعوی الزام به انجام تعهد که از جمله آنها فک رهن میباشد رامطرح نمود بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداٌ به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام میگردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها