محل مطب پزشکان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی وتجاری ملکی و اجاری بلامانع است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/04/23

«رای دیوان»;

هرچند صدور دستور موقت نشان نمی دهد که حق با کدامیک از طرفین پرونده بوده و در محاسبات شعبه به هیچ وجه منظور نمی گردد، لکن با توجه به به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارت می‌گردد و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور صرفا در خصوص تخریب و قلع بنا صادر و اعلام می دارد. این دستور قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متولی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/02/07

«رای دیوان»;

در خصوص شکایت ع. رضایی آیسک و ب.ب.ف. ب. به وکالت از الف. ح.س. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری به شماره 93061109 مورخه 93/12/18 و کمیسیون تجدیدنظر به شماره 94090192 مورخه 94/3/4 مبنی بر تعطیل و قلع مستحدثات زائد در خصوص تبدیل بدون مجوز مساحت 90/14 متر مربع از یک واحد مسکونی طبقه همکف به یک باب تجاری و داروخانه ومسدود نمودن درب پخ شمال شرقی با مصالح اساسی، باعنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکلای شاکی مدعی اند که ملک مورد دعوی دارای سابقه فعالیت داروخانه بوده و با همین اوصاف بدون هرگونه تغییری از سوی موکل خریداری گردیده است. ثانیا اکثریت مالکین ومتصرفین ملک مورد دعوی رضایت رسمی خود را نسبت به مبنی بر هرگونه تغییر کاربری آپارتمان از مسکونی به تجاری و اداری و غیره با حضور دردفترخانه رسمی شماره 527 تهران اعلام نمودند. ثالثا به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوبه مورخه 66/10/20 فعالیت شغل پزشکان و صاحبان حرفه وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع اعلام گردیده و هم چنین به موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها الحاقی 1352/05/17 دایر کردن دفتر وکالت و مطب به وسیله مالک تجاری محسوب نگردیده است. رابعا به موجب ماده یک قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ی پزشکی و وابسته به آن و داروخانه و رشته داروسازی را در زمره حرفه وابسته به پزشکی اعلام نموده لذا با عنایت به مراتب مذکور رسیدگی در کیمسیون معترض عنه را واجد اشکال تشخیص و مستندا به مواد 1 ، 10 ، 11 ، 63 ، 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت داری حکم به ورود شکایت و ضمن نقض رای معترض عنه الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

پیوست

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/08/08

«رای دیوان»;

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

منبع
برچسب‌ها