نظریه مشورتی شماره 7/92/1847 مورخ 1392/09/23

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1847
شماره پرونده: 92-3/1-1078

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکومعلیه مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعدهای عام استخراج نمود.

منبع