1-صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیرقضایی 2-مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ( 1 ) چنانچه مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیر قضایی، قرار عدم صلاحیت صادر نماید، باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند و ارسال مستقیم آن به مرجع غیر قضایی، موّجه نیست. ( 2 ) رسیدگی به اتهام نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان ترامادول، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی الف. به شرح دادنامه شماره --- - 1393/06/29 در خصوص اتهام ر.ن. دائر به نگهداری غیر مجاز یکصد عدد قرص ترامادول (روانگردان) مستندا به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی الف. صادر و پرونده را مستقیما به آن مرجع ارسال کرده است. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان الف.، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان صادر نموده که نهایتا پرونده از طریق شعبه --- دادگاه عمومی الف. جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

اوّلا وقتی یک مرجع قضایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی یک مرجع غیر قضایی صادر می‌نماید باید پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نماید، ثانیا اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضائی، قانونا محقق نمی شود، لذا ارسال پرونده جهت حل اختلاف بین دادگاه عمومی و تعزیرات حکومتی محمل قانونی ندارد. ثالثا رسیدگی به اتهام متهمان (ر. و ن.) مبنی بر نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان ترامادول با توجه به بندهای الف و ب و تبصره 1 ماده 27 و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. لذا پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.

مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

منوچهر کاظمی- محمد کاظمی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها