اعتبار امر مختومه در دعوای تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی الزام به تمکین اعتبار امر مختومه ندارد و طرح مجدد این دادخواست از سوی زوج مانعی ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ن.پ. به طرفیت خوانده خانم ز.ب. با وکالت آقای ف.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین اختصارا بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد به‌موجب سند رسمی خوانده همسر اینجانب می‌باشد از تاریخ 1393/02/01 بدون عذر شرعی منزل را ترک نموده است و حاضر به تمکین نمی‌باشد وکیل خوانده حضور دارد اظهار می‌دارد: خواهان سابقا اقدام به طرح دعوی تمیکن نمودند که به دلیل عدم تهیه مسکن مستقل و اثاث ‌البیت خواسته وی رد شده است. دادگاه به منظور احراز وضعیت مسکن و اثاث ‌البیت از طریق کلانتری محل مبادرت به تحقیق از محل سکونت می‌نماید که مراتب تهیه مسکن و اثاث‌ البیت مورد تایید قرار گرفته است و نظر به اینکه موضوع دادخواست مجدد تمکین از سوی زوج اعتبار امر مختومه را شامل نمی شود لذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله رونوشت گواهی سند نکاحیه و سند سجلی وجود رابطه و علقه زوجیت محرز می‌باشد علی‌ ای‌حال نظر به اینکه پس از وقوع عقد نکاح به طور صحیح واقع شد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌گردد و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و با عنایت به اینکه زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید سکنی نماید و خوانده دلیل موثری بر عدم تمکین ارائه ننموده و با توجه به مطالب معنونه فوق و اینکه خوانده عذر موجهی جهت عدم تمکین و بازگشت به منزل زوج ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و وارد تشخیص داده مستندا به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین از خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ب. با وکالت آقای ف.د. به طرفیت آقای ن.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/14 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم الزام زوجه به تمکین صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. اجرای رای منوط به تهیه منزل مستقل و لوازم زندگی در شان زوجه می‌باشد.رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی

منبع
برچسب‌ها