پرداخت مجدد هزینه دادرسی در صورت استرداد دعوا از دادگاه حقوقی و کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ممسنی

موضوع

پرداخت مجدد هزینه دادرسی در صورت استرداد دعوا از دادگاه حقوقی و کیفری

پرسش

با توجه به ذیل ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست؛ آیا هردو فرض یعنی استرداد دعوی از دادگاه حقوقی و هم استرداد دعوا از دادگاه کیفری را شامل می‌شود یا فقط مخصوص فرضی است که دعوا از دادگاه کیفری مسترد شود؟

نظر هیات عالی

حکم ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موردی است که دادخواست از دادگاه کیفری مسترد گردد و شامل محکمه حقوقی نمی‌گردد.

نظر اکثریت

ذیل ماده 16 هردو فرضیه را شامل می‌شود، یعنی تفاوتی ندارد که دعوا را از دادگاه حقوقی مسترد نماید یا از دادگاه کیفری در هر دو فرض در صورت پرداخت هزینه دادرسی دیگر نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

نظر اقلیت

ماده 16 فقط فرضی را شامل می‌شود که دادخواست را از کیفری مسترد می‌کند و به حقوقی می‌برد، زیرا اصل بر این است که هرگاه در دادگاه حقوقی دادخواست مسترد شود و بعد بخواهیم دادخواست مجدد بدهیم باید دوباره هزینه دادرسی پرداخت گردد. ذیل ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مدعی خصوصی و مدعی خصوص شاکی که مطالبه ضرر و زیان دارد که فقط شامل موردی می‌شود که می‌خواهیم از محکمه کیفری دعوا را مسترد و به حقوقی ببریم.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها