نظریه مشورتی شماره 7/1401/265 مورخ 1401/06/16

تاریخ نظریه: 1401/06/16
شماره نظریه: 7/1401/265
شماره پرونده: 1401-168-265 ک

استعلام:

مطابق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوی دانسته شده است و به موجب تبصره 2 ماده 427 این قانون آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. چنانچه دادگاه بدوی قرار اناطه صادر کند، آیا این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که برابر بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه بازپرس صرفاً از سوی شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادرشده از سوی دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه‌ای که از سوی دادگاه صادر می‌شود نیز صرفاً از سوی شاکی قابل تجدید نظر است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)