مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام وظیفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام وظیفه، دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

دادگاه جزایی تبریز به اتهام آقای ن. دایر بر غیبت از خدمت نظام وظیفه موضوع کیفرخواست دادسرای تبریز رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رای شماره --- - 40 / 02/93 و با تلقی موضوع به عنوان فرار از خدمت و استناد به ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه نظامی صادر و پس از ارسال و وصول پرونده دادگاه نظامی 2 استان آذربایجان شرقی عهده دار رسیدگی شده و به شرح رای شماره --- - 12/03/93 اجمالا با این استدلال که بر اساس بند (واو) ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، افراد وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن نظامی محسوب می‌شوند و فرد مشمولی که هنوز به خدمت اعزام نگردیده تحت شمول نظامی قرار نمی گیرد، صلاحیت خویش را نپذیرفته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری و مآلا حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله، با توجه به مستندات ابرازی و استدلال منعکسه عقیده و استدلال دادگاه نظامی دو استان آذربایجان شرقی صحیح و موجه تشخیص گردید و با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی تبریز و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، «حل اختلاف»; به عمل می آید.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

صابر - خلف رضایی

منبع
برچسب‌ها