تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۸۰۷

پیام: مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام وظیفه، دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادگاه جزایی تبریز به اتهام آقای ن. دایر بر غیبت از خدمت نظام وظیفه موضوع کیفرخواست دادسرای تبریز رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رأی شماره ۹۳۰۰۰۱۴۶- ۴۰/ ۰۲/۹۳ و با تلقی موضوع به عنوان فرار از خدمت و استناد به ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه نظامی صادر و پس از ارسال و وصول پرونده دادگاه نظامی ۲ استان آذربایجان شرقی عهده دار رسیدگی شده و به شرح رأی شماره ۹۳۰۰۰۱۵۵- ۱۲/۰۳/۹۳ اجمالاً با این استدلال که بر اساس بند (واو) ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، افراد وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن نظامی محسوب می‌شوند و فرد مشمولی که هنوز به خدمت اعزام نگردیده تحت شمول نظامی قرار نمی گیرد، صلاحیت خویش را نپذیرفته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری و مآلاً حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله، با توجه به مستندات ابرازی و استدلال منعکسه عقیده و استدلال دادگاه نظامی دو استان آذربایجان شرقی صحیح و موجه تشخیص گردید و با تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی تبریز و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، «حل اختلاف»; به عمل می آید.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

صابر - خلف رضایی