درخواست استرداد جهیزیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عرفا جهیزیه به اثاث البیت و امکانات و وسایل زندگی اطلاق می‌شود و طلاجات خارج از مفهوم و معنای آن است؛ بنابراین مطالبه آن تحت عنوان «استرداد جهیزیه»; مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

با استعانت از خداوند متعال، در خصوص دادخواست خانم ف. د. با وکالت آقای م. ظ. به طرفیت آقای الف. د. به خواسته صدور حکم به استرداد جهیزیه مورد خواسته که به تایید خوانده رسیده است و با احتساب خسارات قانونی با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات خواهان حسب صورتجلسه مورخه 1394/01/31 و با عنایت به اینکه خوانده اظهار داشته کلیه اقلام این لیست به جز طلا را قبول دارد لیکن دلیلی مبنی بر تحویل مجدد طلا به خواهان ارائه نداده و اینکه خوانده ایراد و دفاع موجهی که موجبات برائت ذمه خوانده را فراهم و یا مثبت بی حقی خواهان باشد ارائه نگردیده و با عنایت به سایر قراین ودلایل موجود خواسته خواهان موجه تشخیص مستندا به ماده 1118 قانون مدنی وماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد جهیزیه خواهان طبق لیست متوافق فیه وبا احتساب خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران

قنبرنیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی الف. د. به طرفیت ف. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/06 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به استرداد جهیزیه وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لا یحه تجدید نظر خواهی لوایح طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لیکن نظر به اینکه عرفا جهیزیه به اثاث البیت و امکانات و وسایل زندگی اطلاق می‌گردد و طلاجات خارج از مفهوم و معنای جهیزیه محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف در مورد آن می‌بایست در دادگاه صلاحیت دار مربوطه طرح دعوا گردد لذا این دادگاه با حذف طلاجات از لیست جهیزیه استنادی رای صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مرادی هرندی - روحانی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها