اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

عناوین و برچسب‌ها