احداث محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/24

«رای دیوان»;

از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا ً از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخلف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متولی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/05/23

«رای دیوان»;

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) به رای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اعاده به وضع سابق معترض بوده که شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه تجدید نظرخواسته با این استدلال که رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده صد برابر مقررات قانونی بوده است حکم به رد شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری به محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می‌شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجاری اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور استفاده تجاری از قسمت هایی که ملک در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و حسب مورد، مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود و آراء شماره 107 مورخ 91/03/01 و 212 مورخ 87/04/02 هیات های دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا و مفهوم می‌باشد. بدین لحاظ با غیر وارد بودن تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته منطبق با موازین قانونی تشخیص و حکم تایید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته صادره از شعبه بدوی مستندا به ماده 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

منبع
برچسب‌ها