درخواست تخلیه به استناد مجوز تخریب و تجهیز

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجوز تخریب و تجهیز کارگاه به منزله گواهی صدور پروانه ساختمانی نیست؛ بنابراین دعوی تخلیه ملک تجاری مشمول قانون مصوب 1356 به استناد آن قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه در خصوص دعوی 1 - ز. ش. 2 - ع. م. به وکالت از 1 - موقوفه ا. ت. به تولیت آقای ح. گ. 2 - موقوفه س. ا. به تولیت س. م. ج. به طرفیت شرکت ت. پ. (با مسئولیت محدود) ثبت شده به‌شماره... ثبت شرکت‌های... به خواسته تخلیه یکباب مغازه به مساحت 30 - 59 مترمربع و دوباب انباری از پلاک... الی... اصلی بخش... به دلیل تخریب و نوسازی به شرح دادخواست مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه حسب مداقه در پرونده امر مبرهن می‌گردد با التفات به قرارداد موجود راجع به جمعا شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 59/30 مترمربع و مشتمل بر 2 باب انباری از پلاک ثبتی... الی... اصلی موقوفه ا. ت. و س. ا. بلاقطع گویای احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما خاصه حاکم بودن قانون روابط موجر و مستاجر 56 است از طرفی مطابق شق یک از ماده 15 از قانون اخیرالبیان شرط تخلیه را عینا چنین آمده است …که تخلیه به‌منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود … و از طرفی وکلای محترم خواهان‌ها اساسا مبنای تخلیه عین مستاجره موصوف را ناظر به مجوز تخریب و تجهیز کارگاه موضوع پلاک مبحوث عنه اصداری از سوی شهرداری... به شرح برگ 7 پرونده فرض و اعلام نموده‌اند و این در حالیست که دادگاه جهت بررسی این مهم که آیا صدور مجوز تخریب و تجهیز کارگاه فی نفسه به منزله گواهی صدور پروانه ساختمانی می‌باشد یا خیر مراتب را طی شرحی از شهرداری... استعلام که حسب جوابیه واصل از مرجع اخیرالذکر ثبت شده به‌شماره - 1393/09/01 … حسب اعلام مورخ 1393/08/21 حوزه معاونت شهرسازی و معماری این منطقه، مجوز صادره صرفا جهت تجهیز کارگاه بوده و هیچ‌گونه حق یا حقوقی برای مالک ایجاد نمی‌کند و ادامه عملیات ساختمانی منوط به اخذ پروانه تخریب و نوسازی برابر مقررات و ضوابط می‌باشد لهذا با وصف مراتب فوق و توجها به مرقومه واصل از شهرداری... آنچه که محرز و مسجل است خواسته وکلای خواهان منطبق با قانون خاصه شق یک از ماده 15 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 نبوده و نیست در نتیجه ضمن پذیرش مدافعات موجه و مقرون به صحت وکیل خوانده به رد دعوی وکلای خواهان‌ها اظهار نظر می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیدسعید میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی موقوفه س. ا. با وکالت آقای ع. م. و موقوفه ا. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته تخلیه یک باب مغازه و دو باب انباری از پلاک ثبتی... الی... اصلی بخش..... به لحاظ احداث بنا با استدلال و استنباط صحیح در دادنامه مذکور صادر گردیده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید میرحسینی - محمدترابی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها