ماده 174 قانون مدنی

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.