خریدوفروش غیرمجاز دارو

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه خریدوفروش غیرمجاز دارو در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه انقلاب تهران در خصوص رسیدگی به اتهام خریدوفروش دارو (دخالت در امور دارویی) به صورت غیرمجاز صرف نظر از صحت وسقم موضوع به لحاظ این که به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ، تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، خوردنی و آشامیدنی 1379 نسخ شده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و طی قرار شماره --- /93 به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات استان تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات اوراق پرونده قرار عدم صلاحیت مورخ 09/06/93 با توجه به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شایستگی تعزیرات و مقدار و ارزش کالای مکشوفه مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌شود.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - سلیمانی

منبع
برچسب‌ها