حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/08

پیام: در دعوای تعیین دیه از بابت قصور پزشکی، نظریات کارشناسی جنبه طریقیت دارد و دادگاه در ترجیح نظریه هیات پنج نفره به نظریه هیات هفت نفره کارشناسی، مختار است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای اصلاحی

در خصوص تقاضای خانم پ. م. ا. با وکالت اقای ح. ا. م. ا. از اولیای دم مرحوم ف. م. ا. مبنی بر اصلاح دادنامه قطعیت یافته براساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هیات هفت نفره که پس از صدور رای پاسخ استعلام کمیسیون واصل گردیده است.بدین توضیح که به موجب دادنامه شماره --- ٫ 231 مورخ 1401/06/30 صادره از این دادگاه (شعبه --- تجدیدنظر) ناظر به دادنامه بدوی شماره 865 ٫ 1400 مورخ 1400/10/29 صادره از شعبه *از بابت قصور پزشکی خانم دکتر ا. ف. براساس نظریه کمیسیون پزشکی 5 نفره به پرداخت 10 درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دم صادر گردیده است.اما نظریه کمیسیون نظریه هفت نفره پاسخ استعلامی است که پس از صدور دادنامه ها واصل گردیده است.و میزان تقصیر پزشک را پنجاه درصد موثر در فوت اعلام نموده است.درحالی که صرفا درصد قصور بالاتر اعلام نموده و توضیحات علمی جدید که موجبات اقناع را نسبت به نظریه هییت پنج نفره فراهم اورد ارائه نداده اند و نظریه هییت 5 نفره کامل تر و بیشتر با مبانی علمی سازگاری دارد. و علی ای حال این دادگاه از این حیث که نظریات کارشناس جنبه طریقت دارد. با قدر متیقن میزان تقصیر را 40 درصد براورد می‌نماید. و مستندا به ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به وصول نظریه هفت نفره و لحاظ قدر یقین اور نحوه پرداخت درحق اولیای دم را به 40 درصد از دیه کامل دادنامه اصلاحی صادر می‌نماید. ارائه اصل یا رونوشت هر یک از دادنامه ها جداگانه ممنوع است.این رای قطعی است

رییس و مستشار شعبه *

دکتر نظر م. ر. ی. ا.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها