نظریه مشورتی شماره 7/1400/1134 مورخ 1400/10/29

تاریخ نظریه: 1400/10/29
شماره نظریه: 7/1400/1134
شماره پرونده: 1400-168-1134 ک

استعلام:

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
1- آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
2- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می‌گردد؟
3- در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
2 و 3- با توجه به پاسخ مربوط به سوال یک، پاسخ به این سوال‌ها منتفی است.

منبع