کیفیت اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص مفقودی گوشی همراه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خوانسار

موضوع

کیفیت اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص مفقودی گوشی همراه

پرسش

در تاریخ 1399/03/02 شکوائیه‌ای با عنوان فقدان گوشی تلفن همراه طرح و منتهی به دادنامه‌ی قطعی شده است و در تاریخ 1399/03/02 با عنایت به فعال شدن سیم کارت در گوشی مفقود شده، شکوائیه‌ای با عنوان سرقت مطرح می‌شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا مورد از موارد مشمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی هست؟

نظر هیات عالی

با توجه به تفاوت مفقودی گوشی تلفن همراه با موضوع سرقت و با عنایت به طرح شکایت فوری نسبت به سرقت و در زمان کمتری از مواعد مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (با فرض ارزش کمتر از دویست میلیون ریال مال مسروقه و فقدان سابقه کیفری متهم) از سوی شاکی (ظاهراً به محض اطلاع از سرقت گوشی اعلام شکایت کرده است) مورد مطروحه مشمول مرور زمان شکایت نگردیده و از شمول ماده 106 قانون فوق‌الذکر خارج است و درنتیجه نظریه اقلیت قضات محترم مورد تائید است.

نظر اکثریت

مشمول اعتبار امر مختومه است.

نظر اقلیت

1- چون مفقودی بوده است، اساساً مجرای طرح شکوائیه کیفری نیست.
2- مشمول مرور زمان نمی‌شود و رسیدگی را ادامه می‌دهیم و چنانچه شاکی رضایت ندهد، نهایتاً در دادسرا قرار جلب به دادرسی می‌زنیم.

نظر ابرازی

در خصوص شق دوم بحث اصل اولیه غیرقابل‌گذشت بودن جرائم است، مگر اینکه به شرایط قابل‌گذشت بودن برسیم.

منبع
برچسب‌ها