نظریه مشورتی شماره 7/96/599 مورخ 1396/03/10

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/599
شماره پرونده: 69-861/1-753

استعلام:

با در نظر گرفتن ماده 276 آئین دادرسی کیفری در صورتی که تحقیقاتی مقدماتی کامل بوده آخرین دفاع در دادسرا اخذ و قرار تأمین نیز صادر گردیده آیا پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه اعاده پرونده به دادسرا موضوعیت دارد یا در فرض یاد شده این امر منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد. لذا در ماده 276 این قانون آمده است؛ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

منبع