ماده 36 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد تهیه نقشه‌ های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان ‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی به شرح زیر می‌باشد:
1 (اصلاحی 1402/08/20)- معماری کلی هر مترمربع 16/000 ریال و حداقل 8/000/000 ریال و حداکثر 120/000/000 ریال؛
2 (اصلاحی 1402/08/20)- سازه هر متر مربع 20/000 ریال و حداقل 8/000/000 ریال و حداکثر 160/000/000 ریال؛
3 (اصلاحی 1402/08/20)- گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع 16/000 و حداقل 8/000/000 و حداکثر 120/000/000 ریال.