مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مک مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع(ملک مشاعی)، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی و پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/06/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای الف. غ. و خانم س. الف. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - س. ر. 2 - م. س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به انجام تعهدات قرارداد مورخ 21/10/90 مبنی بر 1 - تحویل یک دستگاه آپارتمان و به پلاک ثبتی شماره 6538/88 به مساحت 95 متر مربع واقع در طبقه چهارم شمالی واحد 7 2 - محکومیت خواندگان به پرداخت روزانه سه میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 30/8/91 لغایت تقدیم دادخواست (مورخ 17/11/91 ) 3 - الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پیش گفته بانضمام کلیه خسارات قانونی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 21/10/90 که اولا نظر به اینکه خواهان کلیه مالکین مشاعی از جمله آقای رضا و خانم فرحناز شهرت هر دو واحدی را طرف دعوی قرار نداده و نظر به اینکه تحویل مبیع نیز فرع بر تنظیم سند می‌باشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان در خصوص تنظیم سند و تحویل مبیع را بنا به جهات مذکور و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجابت ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد لیکن در خصوص خواسته دیگر خواهان دائر بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع موضوع مندرج در بند 9 - 6 قرارداد عادی مستند دعوی به تاریخ 1390/10/21 نظر به مصونیت ادعا و اسناد ابرازی خواهان از هرگونه تعرض و تکذیب از ناحیه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و مستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 226 قانون مدنی و مواد 198 - 306 - 336 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خواندگان را به پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان معادل 738/000/000 ریال بابت وجه التزام عدم تحویل از تاریخ 30/8/91 لغایت 17/11/92 به علاوه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی- محمد مهدی غفوری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/11

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقایان م. س. و س. ر. نسبت به دادنامه شماره --- نظر به اینکه واخواهان‌ها دلیل و مدرک متقینی که موجب فسخ دادنامه گردد ارائه نکردند با رد واخواهی دادنامه صادره تائید می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانرستم عنایتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. ر. و م. س. به طرفیت آقای م. الف. باوکالت بهاره الف. و الف. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص واخواهی تجدیدنظرخواهان ازدادنامه شماره --- مورخ 92/6/30 شعبه مزبور(که برابر قسمتی ازدادنامه غیابی حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 738 میلیون ریال وجه التزام عدم تحویل ازتاریخ 91/8/30 لغایت 91/11/17 وخسارات دادرسی صادرگردیده است)که دادگاه پس ازرسیدگی وبا استدلال به عمل آمده ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته راتایید نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نمایدورای مزبورموافق مندرجات پرونده وبارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادروفاقد ایرادواشکال عمده بوده موضوع مشمول هیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمیباشدلذا به تجویزماده 358 قانون مورد اشاره ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح رقم محکوم به براساس تاریخ مندرج دررای دستنویس که درتایپ اشتباه شده) ازمبلغ 738 میلیون ریال به مبلغ 231 میلیون ریال وپرداخت خسارات دادرسی به ماخذ محکوم به تایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی- مسعود اقتصادی

منبع
برچسب‌ها