تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۷۳

پیام: چنانچه بعداً مشخص شود که مبیع دارای مساحت بیشتری از آنچه زمان معامله مقرر شده می‌باشد، دادگاه می بایست قیمت را براساس ثمن در زمان انعقاد معامله محاسبه کند. بنابراین دعوی مطالبه بهای روز اضافه متراز، قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.س. با وکالت ب.س. وکیل دادگستری به طرفیت ع.ن. با وکالت ف.ق. و... وکلاء دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ (۱۱/۸ مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده) افزوده شده به عرصه و بر روی ملک پلاک ثبتی.....و... بخش... تهران از کل متراژ ۱۱۵/۹۶ مترمربع افزوده شده و عرصه مذکور به لحاظ داران شدن غیرعادلانه با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه معامله صورت‬ گرفته فی‬مابین طرفین به‌موجب بیع‬نامه مورخ ۱۳۸۵/۶/۳ به استناد مبایعه‬ نامه.. مورخ ۸۱۳۸۲/۱۲/۲۷ ستاد اجرائی بود که دارای عرصه به میزان ۸۰۰ مترمربع بوده صورت پذیرفته هرچند با اصلاحات بعدی به میزان ۳۳۸/۳۱ مترمربع اصلاح گردیده و عرصه خریداری شده بعد به میزان ۱۱۵/۹۶ مترمربع از سوی خواهان از ستاد اجرایی در مالکیت خواهان بوده و هیچ عرصه‌ای به عرصه اضافه نگردیده که خواهان مستحق مطالبه آن باشد و لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پور - متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت آقای ب.س. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ف.ق. نسبت به دادنامه ۰۰۱۱۶- ۱۳۹۳/۲/۸ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بی‬ حقی بر خواسته الزام خوانده نخستین به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ ۱۱/۸ مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه اعلام کرده میزان مساحت عرصه پس از تنظیم مبایعه‬ نامه بر یک دستگاه آپارتمان به شرح مبایعه‬ نامه...- ۱۳۸۵/۶/۳ افزایش یافته پس به شرح خواسته مطالبه قیمت روز کرده است نظر به اینکه در فرض صحت ادعای مذکور و اینکه ملاک قیمت زمان انعقاد قرارداد طرفین می‌باشد و برای قیمت روز نمی‌توان دعوی را مطرح کرد چرا که قیمت‌ها در زمان انعقاد قرارداد مورد پیش ‬بینی بوده و خریدار به زمان معامله اراده پذیرش قیمت اعلامی را داشته است علی‬هذا چون دعوی به شکل صحیح و قانونی طرح نگردیده است در اجرای ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند- فهیمی گیلانی