مطالبه بهای روز اضافه مساحت مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه بعدا مشخص شود که مبیع دارای مساحت بیشتری از آنچه زمان معامله مقرر شده می‌باشد، دادگاه می‌بایست قیمت را براساس ثمن در زمان انعقاد معامله محاسبه کند. بنابراین دعوی مطالبه بهای روز اضافه متراز، قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.س. با وکالت ب.س. وکیل دادگستری به طرفیت ع.ن. با وکالت ف.ق. و... وکلاء دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ ( 11/8 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده) افزوده شده به عرصه و بر روی ملک پلاک ثبتی.....و... بخش... تهران از کل متراژ 115/96 مترمربع افزوده شده و عرصه مذکور به لحاظ داران شدن غیرعادلانه با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه معامله صورت‌ گرفته فی‌مابین طرفین به‌موجب بیع‌نامه مورخ 1385/06/03 به استناد مبایعه‌ نامه.. مورخ 81382/12/27 ستاد اجرایی بود که دارای عرصه به میزان 800 مترمربع بوده صورت پذیرفته هرچند با اصلاحات بعدی به میزان 338/31 مترمربع اصلاح گردیده و عرصه خریداری شده بعد به میزان 115/96 مترمربع از سوی خواهان از ستاد اجرایی در مالکیت خواهان بوده و هیچ عرصه‌ای به عرصه اضافه نگردیده که خواهان مستحق مطالبه آن باشد و لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران پور - متقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت آقای ب.س. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ف.ق. نسبت به دادنامه --- - 1393/02/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بی‌ حقی بر خواسته الزام خوانده نخستین به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ 11/8 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه اعلام کرده میزان مساحت عرصه پس از تنظیم مبایعه‌ نامه بر یک دستگاه آپارتمان به شرح مبایعه‌ نامه...- 1385/06/03 افزایش یافته پس به شرح خواسته مطالبه قیمت روز کرده است نظر به اینکه در فرض صحت ادعای مذکور و اینکه ملاک قیمت زمان انعقاد قرارداد طرفین می‌باشد و برای قیمت روز نمی‌توان دعوی را مطرح کرد چرا که قیمت‌ها در زمان انعقاد قرارداد مورد پیش ‌بینی بوده و خریدار به زمان معامله اراده پذیرش قیمت اعلامی را داشته است علی‌هذا چون دعوی به شکل صحیح و قانونی طرح نگردیده است در اجرای ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند- فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها