تأثیر مجارات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم در درجه بندی مجازات ها

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جزای نقدی نسبی و مجازات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم، در درجه بندی مجازات ها موثر نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ب. ن. به اتهام کلاهبرداری و مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران قرار گرفته است که النهایه پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری دو آن حوزه ارجاع و شعبه مذکور با توجه به میزان مال مورد ادعای شاکیان و ماده 134 قانون مجازات اسلامی به سبب تعدد جرائم ارتکابی و با استناد به ماده 19 قانون مذکور و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به موجب قرار شماره --- - 1394/07/27 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اعلام نظر و پرونده را به آن دادگاه ارسال کرده است که به شعبه دوم دادگاه‌های کیفری یک تهران نیز به موجب قرار شماره --- - 1394/09/09 صلاحیت خود را پذیرا نشده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 1 و 2 تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی رقم خورده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه به قرینه مادتین 27 و 29 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 19 قانون مرقوم جزای نقدی نسبی و مجازات‌های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم در درجه بندی جرائم موضوع ماده 19 قانون بالا موثر نمی‌باشد علی هذا موضوع از مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و با اعلام صلاحیت محاکم کیفری 2 تهران حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع
برچسب‌ها