توقیف ودیعه مسکن برای استیفاء مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت ودیعه مسکن زوجین با چک از حساب پدر زوج دلالت بر پرداخت از سوی وی داشته و اعتراض ثالث توسط پدر زوج مبنی بر رفع توقیف از آن، قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ع. فرزند خ. به‌ طرفیت خواندگان 1 - الف.ع. فرزند ع. با وکالت آقای ع.ش. و آقای ر.ص. و 2 - خانم ر.غ. فرزند ح. به‌ خواسته رفع توقیف از ودیعه مسکن با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیل محکمه‌ پسندی ارائه ننموده است مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- شفائی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت آقایان ش. و ص. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/02/07 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن در خصوص دعوی مطروحه با وکالت نامبردگان به‌ عنوان معترض ثالث به ‌طرفیت خانم ر.ز. و آقای الف.ع. به‌ خواسته اعتراض به عملیات اجرایی جهت وصول مهریه مشارالیها و تقاضای رفع توقیف از 400/000/000 ریال به ‌عنوان ودیعه مسکن استیجاری آقای الف.ع. در پرونده 92/1163 رای بر رد دعوی خواهان تصدیر گردیده وارد است زیرا به حکایت محتویات پرونده و مستندات ابرازی به ویژه اجاره‌نامه تنظیمی مورخ 1391/02/15 که در آن به صراحت قید شده که مبلغ ودیعه مسکن به میزان چهار صد میلیون ریال طی چک شماره 8623/638582 - 12 - 1391/09/25 از حساب تجدیدنظرخواه که پدر زوج می‌باشد وصول و پرداخت می‌شود که موجر نیز با مراجعه به بانک مبلغ چک را وصول نموده است و همین اقدام دلیلی است بر اینکه آقای تجدیدنظرخواه به قصد کمک به فرزندش این مبلغ را در اختیار وی گذاشته کاری که اکثر پدران انجام می‌دهند و دادگاه بدوی بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به قبولی اعتراض ثالث و رفع توقیف از مبلغ ودیعه مسکن صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه به‌ موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نحوی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها