شرایط شهادت در دعوی اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ازشرایط شهادت در دعوی اعسار، اطلاع شهود از میزان دین یا بدهی است و چنانچه شهود اظهار بی اطلاعی کنند، حکم به رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.م. فرزند م. به‌ طرفیت خانم ف.ک. فرزند ع. به‌ خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه شهود تعرفه شده اعلام نموده‌اند که از میزان مبلغ تمبر دادرسی اطلاعی ندارند و از طرف دیگر خوانده نیز خواستار رد دعوی خواهان گردیده است لهذا با توجه به اینکه از شرایط شهادت در اعسار اینست باید شهود از میزان دین یا بدهی اطلاع داشته باشند که نامبردگان اعلام بی‌اطلاعی نموده‌اند لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حاتمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. فرزند م. به‌ طرفیت خانم ف.ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحانی

منبع
برچسب‌ها