تاثیر جدایی زوجین بر عسر و حرج زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27

پیام: جدایی طولانی مدت و عدم وجود رابطه عاطفی و جسمی برای زوجه عسر و حرج ایجاد می‌نماید./س

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ر. ا. و ا. س. به وکالت از ص. ف. در مورخه 99/10/20 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ی. ز. خ. طرح دعوی نموده و اعلام کرده اند موکله در 87/8/20 با خوانده ازدواج نموده لیکن خوانده دست بزن دارد. و معتاد است. و تلاش جهت ترک اعتیاد وی موثر نبوده و نه سال است.موکل جدا زندگی می کند. و نفقه ای به موکل پرداخت نشده است. زوج اقدام به ازدواج مجدد نموده موکل با توجه به کراهت اکثر مهریه و حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید. طلاق عاطفی بین زوجین اتفاق افتاده است. و موکل در عسر وحرج شدید می‌باشد. شعبه *در 99/11/27 تشکیل جلسه داده است.وکیل خواهان به مفاد دادخواست استناد نموده است.و گفته موکل بدلیل کراهت 1200 سکه مهریه را بذل می کنند دعاوی متعدد در طول 9 سال جدایی بین زوجین ایجاد شده است.زوج با همسرم دوم زندگی می کند. زوج اعلام کرده همسرم 9 سال با من زندگی نکرده ولی من او را دوست دارم. و نمی توانم جدا از او باشم. از همسر دوم هم جدا شده ام. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. زوج به موجب دادنامه مورخه 99/12/11 به پرداخت نفقه زوجه از *لغایت 99/12/10 محکوم شده است.ص 50 ) داور زوج اعلام کرده ایشان حاضر به طلاق نیست. ص 52 لیکن داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/12/17 حکم بر بطلان دعوی (بی حقی) خواهان صادر نموده است. وکلای زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده اند. لیکن شعبه *به موجب دادنامه شماره * 1400/04/11 دادنامه بدوی را تایید نموده است.اقای ا. س. به وکالت از ص. ف. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/04/21 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ا. س. به وکالت از ص. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/21 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بی حقی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا با توجه به اقرار زوجین بیش از نه سال است.که جدا از هم زندگی می کنند. و بدیهی است.که طلاق عاطفی بین ایشان اتفاق افتاده است. و در طول این مدت زوج اقدام به ازدواج مجدد نموده و مدعی است.بعد از مدتی از همسر دوم نیز جدا شده است.لیکن هنوز مدعی است.همسرش را دوست دارد.!!! بدیهی است.که جدایی طولانی در مدت 9 سال و عدم وجود رابطه عاطفی و جسمی برای زوجه عسر و حرج ایجاد می‌نماید. ثانیا اینکه در این مدت برای زوجه کراهت ایجاد شده است.و در قبال کراهت حاضر به بذل قسمت اعظم مهریه خود از جمله 1200 سکه شده است. ملاحظه می فرماییدکه 1 - کراهت امری درونی است.و صرف اعلام ان کافی است.اگر چه جدایی طولانی مثبت این ادعا می‌باشد. 2 - بدیهی است.که کراهت ایجاد شده با توجه به جدایی جسمانی و عاطفی زوجه می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد. ثالثا اینکه نظریه داوران نیز بر عدم سازش می‌باشد. و 9 سال جدایی زوجین با ازدواج مجدد زوج و داشتن زندگی مستقل بدون توجه به زوجه در تایید نظریه داوری است.لیکن دادگاه بدوی و تجدیدنظر مطابق ماده 27 قانون حمایت در رد نظریه داوری و امکان سازش زوجین با شرایط موجود مستدلا اظهارنظر ننموده اند. خامسا اینکه زوج به پرداخت نفقه زوجه در طول ده سال گذشته محکوم گردیده است.بدیهی است.رها بودن زوجه و عدم پرداخت نفقه در این مدت طولانی موجب عسر و حرج می‌گردد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/8/3

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها