نظریه مشورتی شماره 7/1400/164 مورخ 1400/03/31

تاریخ نظریه: 1400/03/31
شماره نظریه: 7/1400/164
شماره پرونده: 1400-139-164 ح

استعلام:

در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده‌اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آن‌جا که در بعضی از موسسات خانم‌ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت‌های مالی و غیر مالی صادر می‌کنند، آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.

منبع