بند چهارم - رسیدگی به اعتراض ها از طبقه بندی های خلاف قاعده

از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
به منظور بررسی و اعلام نظر در مورد اعتراض ها به طبقه بندی اطلاعات درخواستی، ایجاد وحدت رویه در موسسات عمومی راجع به نحوه و درجه طبقه بندی اطلاعات یا خارج کردن اطلاعات از طبقه بندی و سایر امور مرتبط با اسرار دولتی نظیر لغو طبقه بندی یا کاهش طبقه و دسترسی به آنها، اقدامات لازم برای آموزش، اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم به موسسات عمومی از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفت.