موخره آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

این تصویب‌نامه در تاریخ 1401/9/1 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمد مخبر - معاون اول رئیس جمهور