رای شماره 273 مورخ 1381/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 266/81

شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 6/80/622 شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 5 آبان 1381

شماره دادنامه: 273

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدید نظر طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند، در پرونده کلاسه 80/622 مطروحه در این شعبه متاسفانه تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به سازمان تامین اجتماعی (تجدید نظر خواهی) اشتباها برابر با 1380/04/03 تشخیص گردیده نتیجتا تاریخ اعتراض و تجدید نظر خواهی را که برابر با 1380/05/08 بوده خارج از مهلت قانونی تلقی و به همین جهت دادنامه صادره از این شعبه با استناد به ماده 40 آتین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار گردیده است در حال که پس از ثبت دادنامه در دفتر دادنامه و تایپ آن و قبل از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی با تذکر آقای مدیر دفتر این شعبه متوجه سهو اشتباه شده ایم زیرا دادنامه بدوی در مورخ 1380/04/30 به تامین اجتماعی ابلاغ گردیده که اعضای این شعبه آن را سوم تیرماه 1380 قرائت و تلقی نموده ایم به این ترتیب در صدور دادنامه 760 مورخ 1381/06/27 این شعبه اشتباهی صورت گرفته که با توجه به تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری خواستار طرح پرونده در هیات عمومی دیوان را می‌باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در 1380/04/30 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده و آن سازمان در 1380/05/08 در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدید نظر نموده، صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر به لحاظ تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی وجاهت قانونی نداشته است لذا با احراز وقوع اشتباه در دادنامه شماره 760 مورخ 1381/06/27 شعبه ششم تجدید نظر دیوان دادنامه مذکور مستندا به تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدید نظر به شعبه اول تجدید نظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع