ماده 474 قانون مدنی

مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

عناوین و برچسب‌ها