دعوی ابطال شناسنامه از حیث تاریخ تولد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی ابطال سند سجلی از حیث تاریخ تولد به دلیل تعلق آن به برادر متوفی خواهان، چنانجه هیچگونه مدرکی مبنی بر گواهی فوت برادر خواهان یا گواهی ولادت خواهان به دادگاه ارائه نشود، شهادت شهود یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند اعتبار سند سجلی را زائل و بی‌ اثر سازد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ک. با وکالت آقایان م.الف. و ک.ب. به‌ طرفیت اداره ثبت احوال به‌ خواسته ابطال سند سجلی شماره... صادره از کهریزک از حیث تاریخ تولد از 1375/09/03 به 1378/11/30 و صدور شناسنامه جدید با تطبیق سن واقعی؛ بدین توضیح که وکلای خواهان بیان داشته‌اند خواهان در تاریخ 1378/11/30 یه دنیا آمده و برادری همنام داشته که دو سال قبل از تولد موکل فوت نموده است بعد از فوت برادر موکل و تولد موکلم والدین ایشان شناسنامه متوفی را باطل نکرده و با توجه به علاقه شدید به وی اختصاص داده‌اند که تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی دارند. دادگاه با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و صورت‌جلسه دادرسی جهت احراز واقعیت امر خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده که پاسخ واصله به شماره 3491 /م/ 1/21 مورخ 1393/03/21 سن نامبرده را در حدود 18 سال تخمین زده است که با توجه به اعتراض وکیل خواهان و ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی و پاسخ واصله به شماره 33/1390/93/01 مورخ 1393/05/18 که ملحق به عکس خواهان است اعلام داشته که سن خواهان مطابق با سن شناسنامه‌ای می‌باشد ضمنا وکلای خواهان جهت اثبات ادعای خواهان به شهادت شهود استناد نموده و هیچ‌گونه مدرکی مبنی بر گواهی فوت برادر خواهان یا گواهی ولادت خود خواهان به دادگاه ابراز و ارائه ننموده‌اند زیرا بر طبق ماده 992 قانون مدنی مشخصات سجلی هر کس به موجب دفاتری که در ادارات ثبت احوال برای ثبت وقایع اختصاص یافته معین می‌شود و واقعه فوت هم طبق بند 4 ماده 993 این قانون در دفتر متوفیات ثبت و سند سجلی متوفی ابطال می‌گردد و در این پرونده دلیلی بر ثبت واقعه فوت صاحب سند سجلی ارائه نشده و شهادت شهود یا گواهی پزشکی قانونی نمی‌تواند اعتبار سند سجلی موصوف را زائل و بی‌ اثر سازد لذا تصور اینکه شناسنامه مذکور متعلق به خواهان نبوده نیز منتفی است و مطابق مواد 999 و 1287 قانون مدنی اسناد سجلی از جمله اسناد رسمی است و بایستی از تزلزل و مخدوش نمودن آن‌ها خودداری شود لذا دعوای خواهان غیر وارد است و مستندا به مواد مرقوم و ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب 1367 و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر بی‌ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - عباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 1393/05/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر بی‌ حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1378/11/30 صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح- اقتصادی

منبع
برچسب‌ها