تعیین محل انجام تعهد در چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه وجه چک، با توجه به سیستم یکپارچه بانک‌ها، کلیه شعبی که دارنده چک به آن شعب مراجعه و گواهی عدم پرداخت در آنجا صادر شده است، محل انجام تعهد شناخته شده و دادگاه مستقر در آن حوزه صالح به رسیدگی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ف.خ علیه آقای ا.ا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 51/000/000 ریال وجه چک به دادگاه‌های حقوقی ق. تقدیم نموده است که به شعبه دوم دادگاه ارجاع شده است نشانی خوانده در شهرستان ت. اعلام شده است مستند دادخواست نیز دو فقره چک بانک م. شعبه ت. بوده که در شعبه ق. گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1393/09/29 با توجه به نشانی محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شهرستان ت. صادر نموده است و پرونده به دادگاه‌های حقوقی ت. ارسال و به شعبه دوم دادگاه ارجاع شده است و این شعبه نیز با این استدلال که چون محل صدور گواهی عدم پرداخت بانک م. شعبه ق. بوده و چک صادره نیز در هر جا قابلیت دریافت از سوی شعب بانک را دارد و در واقع محل اجرای تعهد پرداخت وجه شعبه ای است که دارنده چک به آن مراجعه نموده است با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ق. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه حسب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارنده چک برای وصول طلب خود می‌ توانسته است به دادگاه محل تنظیم قرارداد و یا محل انجام تعهد مراجعه نماید و در سیستم یکپارچه بانک‌ها کلیه شعبی که دارنده چک به آن شعب مراجعه و گواهی عدم پرداخت در آنجا صادر شده است محل انجام تعهد شناخته می‌شوند لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون مذکور با تائید نظریه دادگاه حقوقی ت. و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ق. درخصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

محمد بارانی- علی اکبری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها