رای شماره 1531 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/1900 شماره دادنامه:9909970906011531 تاریخ: 20/12/99

شاکی: آقای مهدی فرخ زاد فرزند عباس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر برازجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 25 تعرفه سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان به خواسته ابطال بند (ب) ماده 25 تعرفه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 25: عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر

ب) عوارض املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر

چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیر مجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانی های خارج از حریم شهر) یا ماده 100 (اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقا و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 20 درصد کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت.... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 10 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.

نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بند های الف و ب این ماده)

تبصره1: مطابق قیمت کارشناسی رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفره با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

تبصره2: اخذ عوارض این ماده در مورد ساختمان ها، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می‌باشد

تبصره3: به ساختمان های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمیگیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هر گونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و...... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تعرفه های موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره 242- 1/4/95 و 1176- 17/11/96 و 1177- 17/11/96 و 408- 3/5/96 و 746- 9/8/96 و 517 الی 512 و 557- 11/8/95 و 1146- 10/11/96 و 735 الی 732- 2/8/96 و 426- 6/7/95 و 315- 13/4/96 و 564- 14/6/96 و 627- 4/7/96 می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آنها می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 7/5/264 مورخ 2/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه های مورد اعتراض در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و بند 22 مصوبه مورخ 13/8/71 شورای عالی اداری و بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و دادنامه های شماره های 786- 9/8/96 و 587- 25/11/83 و 79- 21/2/95 و 483- 4/2/85 و 1308- 9/5/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای رد شکایت میگردد. ضمناً برخی از تعرفه ها از جمله تعرفه مربوط به تمدید پروانه ساختمان و اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری در سال 98 حذف شده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از 4/3 آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین بند (ب) ماده 25 تحت عنوان املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر برازجان از تعرفه سال 1397 شهرداری برازجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها