رای شماره 277 مورخ 1381/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 242/80

شاکی: آقای سیدمهدی معصومی و غیره با وکالت آقای مهدی بغدادی

موضوع: ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران

تاریخ رای:یکشنبه 5 آبان 1381

شماره دادنامه: 277

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای نظارت بر گسترش شهر تهران به موجب مصوبات مورخ 1360/03/13 و 1360/12/05 و 1363/09/16 مبادرت به ابداع طرح به نام خط کمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملک موکلین و برخی املاک دیگر نموده است و نهایتاً مقرر داشته‌اند که «… از تبدیل مستحدثات موکلین به مصارف دیگر جلوگیری گردد…» سپس شهرداری منطقه 19 تهران نیز بر این اساس طی نامه مورخ 1380/04/19 صریحاً اعلام داشته است که «… ملک موکلین در طرح کمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسکونی در آن ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلف می‌باشند که ملک را حداکثر به تعداد مالکین اولیه به خریداران بعدی منتقل نمایند و از انتقال قطعی ملک به خریدارانی افزون‌تر از تعداد موکلین و یا واگذاری آن به شرکت‌های تعاونی مسکن ممانعت به عمل آورند.علیهذا نظر به اینکه مصوبات و اقدامات مربوط بر خلاف اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مندرج در قانون نظار بر گسترش شهر تهران مصوب سال 1352 و مواد 30 و 31 و32 قانون مدنی و مداخله مستقیم در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مغایر با موازین شرعی می‌باشد درخواست ابطال آنها را دارد.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15585/317 مورخ 1381/07/15 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه هیات عمومی قبلاً به موضوع شکایت «ابطال طرح خط کمربند فضای سبز جنوب تهران) در پرونده کلاسه 80/361 رسیدگی و ضمن خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات نشاختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره 167 مورخ 1381/05/33 نموده‌اند، بنابراین مستنداً به رای وحدت‌رویه فوق‌الذکر، شکایت شاکی قابل استماع نبوده از آن هیات تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت طی نامه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/80 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1360/03/13 و 1360/12/05 و 1363/09/16 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ 1380/09/29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد.«بند یک صورت‌جلسه شماره 49 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ 1363/09/16 که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده است، خلاف شرع شناخته شد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف) به وجب نظریه شماره 2869/21/80 مورخ 1380/10/02 فقهاء محترم شورای نگهبان بند یک از شق 11 صورت‌جلسه مورخ 1363/09/16 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در این قسمت صادر می‌شود.ب) اعتراض نسبت به بند 7 صورت‌جلسه مورخ 1360/03/13 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در زمینه تصویب خط کمربند سبز جدید و ضرورت اجرای آن زی نظر شهرداری تهران و با همکاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 167 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در باب اعتراض به مصوبه شورای مذکور در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع