مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک، مربوط به شخص زوجه نیست؛ بنابراین زوجه نمی تواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند؛ بلکه موضوع تابع عمومات قواعد صلاحیت محلی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ن. ر. فرزند م. ساکن مشهد... دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. م. فرزند م. ر. ساکن مشهد.... پلاک... به خواسته مطالبه نفقه جاریه فرزند مشترک به نام مه. 4 ساله از قرار ماهیانه پانصد هزار تومان به دادگاه عمومی مشهد تقدیم نموده که پرونده به شعبه سی و نهم دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ارجاع شده است. خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نشده و اخطاریه وی بدون ابلاغ اعاده گردیده و خواهان با تقدیم لایحه‌ای تقاضای انتشار آگهی در روزنامه نموده است. دادگاه آخرین اقامتگاه خوانده را با توجه به کارت ملی وی و نیز محل ثبت نام راجع به یارانه استعلام کرده که اداره ثبت احوال مشهد آدرس مشارالیه را خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، شهر بجنورد خیابان.... کوچه... پلاک... اعلام کرده است و خواهان نیز همین نشانی را به دادگاه اعلام نموده است. دادگاه با توجه به نشانی اعلام شده قرار عدم صلاحیت شماره 9309975113402768 - 1393/12/09 به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بجنورد صادر کرده است لکن شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بجنورد به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409975840100065 - 1394/01/27 به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان مشهد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی واقع و گزارش آن تهیه شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدال م. خالصی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 شمسی ناظر به دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین است در حالی که دعوی موضوع پرونده مطروحه مربوط به شخص زوجه نبوده بلکه نفقه جاریه فرزند مشترک مورد مطالبه مشارٌالیها می‌باشد لذا موضوع دعوی منصرف از ماده مذکور بوده و به لحاظ اینکه اقامت خوانده در مشهد احراز نگردیده و نشانی مشارٌالیه طبق اعلام اداره ثبت احوال مشهد و نیز خواهان دعوی در بجنورد اعلام گردیده است لذا طبق صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی خانم ن. ر. به طرفیت آقای م. م. در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) بجنورد می‌باشد و در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) مشهد و شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بجنورد مستندا به تبصره ماده 27 قانون یاد شده با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی -محمد بارانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها