اختلاف بین بازپرس و دادستان در رابطه با قرار منتهی به بازداشت به جهت اجرای نیابت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب

موضوع

اختلاف بین بازپرس و دادستان در رابطه با قرار منتهی به بازداشت به جهت اجرای نیابت

پرسش

در مورد قرار تامین منتهی به بازداشت به شرح ماده 121 از قانون آیین دادرسی کیفری آیا بازپرسی حق اختلاف با دادستان را دارد؟

نظر هیئت عالی

مستنبط از مواد 121، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورتی که بازپرس مجری نیابت قرار تامینی صادر نماید که منتهی به بازداشت متهم گردد، تنها قرار بازداشت متهم نیاز به اعلام نظر دادستان دارد و در مورد قرار کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت، متهم صرفاً نسبت به اصل قرارهای مزبور که منتهی به بازداشت شده است، حق اعتراض در دادگاه ذیربط دارد و لذا منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون «بازداشت موقت» است و ذکر مراتب در ماده 126 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که در مورد او قرار بازداشت موقت توسط قاضی مجری نیابت صادر شده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت در خصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است و با توجه به ماده 240 قانون فوق الذکر بازپرس مجری نیابت تکلیفی به متابعت از نظر دادستان در خصوص قرار بازداشت صادره ندارد و در صورت اختلاف وفق مواد 121 و 240 قانون مزبور رفتار می‌شود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تکاب در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال با توجه به اینکه بازپرس مجری نیابت اختیارات خود را از مقام معطی نیابت گرفته است و با توجه به اینکه بازپرس معطی نیابت دارای حق اختلاف با دادستان می‌باشد لذا همین اختیار نیز به ایشان تفویض شده فلذا علی‌الاصل بازپرس مجری نیابت نیز اختیار مخالفت با دادستان محل مجری نیابت را خواهد داشت.

نظر ابرازی

با توجه به ظاهر ماده 121 از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه مواردی که بازپرس اختیار اختلاف با دادستان را خواهد داشت صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده است که در فرض سوال در قانون آیین دادرسی کیفری چنین صراحتی وجود ندارد لذا به نظر می‌رسد بازپرس اختیار مخالفت با دادستان را نداشته و در فرض سوال نظر دادستان محل مجری نیابت برای بازپرس لازم‌الاتباع خواهد بود.

منبع
برچسب‌ها