اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه دراختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضائی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است؛ موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای م. الف. دادخواستی به طرفیت شرکت آب و فاضلاب... به خواسته مطالبه چهل میلیون ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی زاهدان کرده است که به شعبه سوم آن محاکم ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره --- - 93/9/9 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کرده است و پرونده به شعبه --- شورای حل اختلاف زاهدان ارجاع شده است و قاضی شعبه شورای مذکور نیز به موجب رای شماره --- - 1393/12/23 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع شده است که تحت نظر است قرار هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای غلام حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده حل در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی حقوقی زاهدان و شورای حل اختلاف شهرستان مذکور به شرحی که در قرار های مذکور بازتاب یافته است با توجه به ماده 17 قانون شورای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است بر این اساس موضوع قابل طرح دردیوان عالی کشور نبوده و عینا برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

عناوین و برچسب‌ها