نظریه مشورتی شماره 7/1402/1060 مورخ 1403/03/19

تاریخ نظریه: 1403/03/19
شماره نظریه: 7/1402/1060
شماره پرونده: 1402-127-1060ح

استعلام:

1- آیا صدور قرار توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به منزله اعلام ختم رسیدگی است؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صدور قرار توقف رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه وفق ماده 259 قانون یاد‌شده، مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 این قانون خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- توقف رسیدگی به معنای پایان دادرسی نیست و وقفه‌ای است که با رفع مانع، دادرسی جریان پیدا می‌کند و مقصود از ختم دادرسی، پایان تحقیقات و رسیدگی در خصوص موضوع دعوا است؛ به‌ گونه‌ای که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای متصور نمی‌باشد.
2- با توجه به مراتب پیش‌گفته، صدور قرار توقف دادرسی مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد؛ هرچند به لحاظ توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 این قانون، عملاً موجب رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیز نیست و رسیدگی به این دعوا منوط به آن است که با پرداخت هزینه کارشناسی؛ هرچند به وسیله ثالث، رسیدگی تجدید نظر ادامه یابد.

منبع