اقدام انفرادی وکیل در صورت وکالت مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض تعدد وکلا در صورتی که وکالت به طور انفرادی اعطاء نشده باشد، وکلا می‌بایست مجتمعا اقدام به تنظیم دادخواست کنند؛ بنابراین اقدام انفرادی یکی از وکلا پذیرفته نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای د. ر. فرزند س. دادخواستی به طرفیت خانم ن. ا. ن. فرزند غ. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده وتوضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب..... مورخ 1369/02/27 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.... حوزه ثبت آبادان خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده و علیرغم 23 سال زندگی مشترک و با وجود داشتن 2 فرزند به لحاظ حدوث اختلاف و عدم تفاهم، ادامه زندگی مشترک ممکن نبوده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست میباشد. وکیل خوانده اظهار داشته موکله با طلاق مخالف است در صورت اجبار به طلاق کلیه حقوق خود را مطالبه مینماید.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور منتخب زوج به شرح نظریه ثبت شده به شماره 2171 - 1392/10/24 اعلام نموده زوج به هیچوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نمیباشد لذا در نتیجه تفاهم حاصل نشده است. داور زوجه به شرح ظهر صفحه 32 پرونده اظهار داشته ادامه زندگی مشترک به صلاح زوجین میباشد. دادگاه به منظور تعیین تکلیف حقوق مالی و غیر مالی طرفین وقت رسیدگی تعیین کرده است. در وقت مقرر دادگاه با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل زوج اظهار داشته در خصوص حقوق مالی وغیر مالی زوجه، مهریه به مبلغ 500/000 تومان به نرخ روز پرداخت نشده است، اجرت المثل زوجه از سال 1369 تا 1392 پرداخت نشده و موکل در حد بضاعت حاضر به پرداخت میباشد تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم. فرزند صغیر ندارند و نفقه نیز پرداخت شده است و جهیزیه نزد زوجه است. وکیل زوجه اظهار داشته مهریه موکله پرداخت نشده واجرت المثل از سال 1369 تا 1392 قابل پرداخت است موکله ادعای نفقه ندارد و جهیزیه نزد زوجه است و فرزند صغیر ندارند در خصوص شرط نصف دارائی موکله ادعایی ندارد (صفحه 39 پرونده) دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک را صادر کرده است. کارشناس رسمی منتخب به موجب نظریه ثبت شده شماره....- 1393/05/11 مجموع اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را به مبلغ بیست وهشت میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شده و پس از مضی مهلت اعتراض شعبه --- دادگاه خانواده تهران به موجب رای شماره --- - 1393/05/29 در خصوص دعوی آقای د. ر. با وکالت آقای ا.رش. و به طرفیت خانم ن. الف. و با وکالت خانمها س.گ. و آ. سا. ق. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق، ضمن احراز رابطه زوجیت طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و با استناد به مواد 1133 و 1139 و 1143 قانون مدنی و مواد 24 - 27 - 28 - 34 - 35 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر نموده تا زوج با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و با رعایت شرایط زیر نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید نوع طلاق رجعی است 1 - مهریه زوجه مبلغ پانصد هزار تومان به نرخ روز توسط زوج به زوجه پرداخت شود. 2 - اجرت المثل زوجه به میزان بیست وهشت میلیون تومان پرداخت شود. 3 - طرفین فرزند صغیری ندارند 4 - جهیزیه نزد زوجه است. 5 - نفقه ایام عده، زوجه ماهیانه پنج میلیون ریال بر عهده زوج است. 6 - زوجه ادعایی در خصوص نصف دارایی ندارد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. خانم ن. ا. ن. با وکالت خانم آ. س. ق. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نموده عمده اعتراض حسب لایحه تجدیدنظر خواهی در مورد میزان نفقه ایام عده میباشد (صفحه 51 پرونده) که پس از پاسخ تجدیدنظر خوانده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره --- - 1393/09/15 با ردّ اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. خانم ن. ا. نج. با وکالت خانم آ. س.ق. احد از وکلای فرجام خواه نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده است عمده اعتراض در مورد عدم اجرای شرط تنصیف دارایی با اعلام پلاک ثبتی موضوع مالکیت زوج در این مرحله میباشد که پس از پاسخ فرجامخوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/09/15 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم مینماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی توسط خانم آ. س. ق.به وکالت از خانم ن. ا. ن. به عمل آمده است به موجب وکالتنامه شماره.... سری....خانم ن. ا. ن. به نامبرده و خانم س. گ. وکالت جهت طرح هر گونه دعوی و دفاع از موکله را با اختیار وکالت در مرحله بدوی - واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی اعطا نموده است اما این وکالت به صورت منفردا داده نشده است بنابراین در دفاع از موکله و در اقامه دادخواست بدوی، تجدیدنظر و فرجامخواهی میبایست وکلای مذکور مجتمعا اقدام نمایند و اقدام احد از وکلای مذکور و به صورت انفرادی پذیرفته نیست از این لحاظ و با توجه به تقدیم دادخواست توسط احد از وکلا ضرورت داشته دفتر دادگاه به تکلیف خود بر اساس مواد 33 و 35 و بند 3 ماده 381 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر تقدیم وکالتنامه به صورت انفرادی و یا تقدیم دادخواست به امضای هر دو وکیل اقدام در صورت تکمیل پس از تبادل لوایح جدید به دیوان عالی کشور ارسال والّا وفق ماده 383 قانون یادشده دادگاه رای مقتضی صادر نماید لذا به جهت اینکه پرونده در وضعیت فعلی قابل طرح نمیباشد به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال میگردد. تمبر مالیاتی این مرحله نیز مغفول نماند

. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

سیدقدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

منبع
برچسب‌ها