ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به موسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.