مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه وجه چک با فاصله زمانی طولانی بعد از سررسید مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

دعوی س. م. با وکالت م. ر. به طرفیت ح. ش.ن.الف. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 55/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک تقدیمی به شماره های.... و... به تاریخ های 1384/12/09 و 1384/10/10 عهده بانک...شعبه...می باشد دادگاه با ملاحظه صدور گواهینامه های عدم پرداخت در مورخ 1392/05/31 ملاحظه می‌نماید که وکیل محترم خواهان به وکالت از خواهان به عنوان دارنده اسناد تجاری مبادرت به اقدام علیه صادرکننده خارج از مهلت قانونی جهت صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تبعا اقامه دعوی ظرف مهلت 5 سال نموده است لاکن از آنجا که به هر حال خوانده دعوی با صدور این چک ها مدیون بوده و از باب استفاده بلاجهت ضامن و مسئول بازپرداخت وجه چک های مزبور می‌باشد برابر با مواد 318 و 319 قانون تجارت از آنجا که برابر با قاعده دارا شدن بلاجهت مسئول این استرداد می‌باشد با لحاظ ماده 303 قانون مدنی و ماده 515 و 522 قانون آ.د.م مبادرت به صدور حکم بر محکویت خوانده به تادیه 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/200/000 ریال هزینه دادرسی و تادیه 1/990/000 ریال حق الوکاله وکیل و تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/07/08 (تقدیم دادخواست) بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید و بدیهی است از باب محکومیت بر اساس اسناد تجاری فوق الذکر موضوع محکوم بر بطلان است. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی افخمی عقدا

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص قسمتی از خواسته خواهان آقای س. م. به طرفیت آقای ح. ش.ن.الف. مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 2 فقره چک الی تاریخ زمان دارنده به بانک محال علیه موضوع دادنامه --- مورخ 1393/02/08 این شعبه و دادنامه --- مورخ 1393/07/27 شعبه محترم دوازدهم تجدیدنظر هر چند که این شعبه موضوع اسناد مزبور رابنابه دلایل مندرج در دادنامه مشمول اسناد تجاری ندانسته واز جهت داراشدن بلا جهت حکم به محکومیت خوانده پیرامون اصل خواسته واز جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی تاریخ پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی صادر نموده است واز باب صدور حکم به محکومیت بر مبنای اسناد تجاری محکوم به بطلان دانسته نهایتا خسارت تاخیر تادیه مربوطه نیز از تاریخ سررسید الی تاریخ مراجعه به دارنده به بانک وتاتقدیم دادخواست بی وجه و محکوم به بطلان است رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی افخمی عقدا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به وکالت ازآقای س. م. به طرفیت آقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوای تجدیدنظرخواه راجع به قسمتی ازخواسته وی یعنی خسارت تاخیر تادیه مربوط به دوفقره چک مستند دعوی ازتاریخ سر رسید آنها که عبارت از 1384/12/09 و 1384/10/10 به شماره های.....و..... عهده بانک... شعبه.... جمعا به مبلغ 55/000/000 ریال محکوم به بطلان اعلام شده وارد و رای مورد اشاره درخور تایید نیست. مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن، دارنده چک مستحق مطالبه خسارت تغییر شاخص مربوط به وجه چک اززمان سر رسید تا تادیه وجه آن است فلذا مستندا به بند ه- ازماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی بالحاظ خواسته، تجدیدنظرخوانده را به پرداخت خسارت مزبور اززمان سر رسید چک ها تازمان تقدیم دادخواست ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته محکوم می‌نماید. این رای غیابی و ظرف 20 روز ازابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها