تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۴۳۲

پیام: بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای مجازات اشد نمی شود؛ لذا باید قاعده جمع مجازات ها اعمال گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای م. به اتهام ۱- غصب عنوان ۲- شرکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه ۳- زنای به عنف و اکراه و هم چنین آقای م.ق. به اتهام شرکت در آدم ربایی و زنای به عنف و اکراه موضوع شکوائیه خانم م.الف. تحت تعقیب قرار گرفته اند. در خصوص اتهام های مشارکت در آدم ربایی و غصب عنوان شعبه اول بازپرسی شهرستان... قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست پرونده توأم با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص اتهام زنای به عنف و اکراه به صلاحیت محاکم کیفری استان هرمزگان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان پس از ختم دادرسی به موجب دادنامه صادره از بابت اتهام های زنای به عنف و مشارکت در آدم ربایی به لحاظ فقد دلیل اثباتی حکم برائت صادر کرده ولکن از بابت رابطه نامشروع مادون زنا هر یک از دو متهم را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و هم چنین متهم م. را از بابت غصب عنوان با اعمال تخفیف به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم و دادگاه با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلام ۹۲ مجازات اشد را قابل اعمال دانسته است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکیه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶- ۹۳- ۲۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان هرمزگان با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ آثار به جامانده از صحنه تجاوز متهم ردیف اول نسبت به شاکیه جهت آزمایش و بهره برداری قضایی به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا ارسال گردیده و دادگاه محترم قبل از اخذ نتیجه آزمایش مبادرت به صدور رأی نموده است و پاسخ آزمایش در تاریخ ۰۴/۰۴/۹۳ به دادگاه واصل گردیده است. با توجه به این که دادگاه قبل از تکمیل تحقیقات اقدام به صدور رأی نموده، لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظر شاکیه و با استناد به بند ۲ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می‌گردد. ضمناً ارشاداً به دادگاه متذکر می‌گردد چون رابطه نامشروع دون زنا از مصادیق تعزیر منصوص شرعی تلقی می‌شود و حسب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قابل تبدیل نمی‌باشد، لذا موضوعاً مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نمی‌باشد.

مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون

شوشتری - احتشامی