جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای مجازات اشد نمی شود؛ لذا باید قاعده جمع مجازات ها اعمال گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای م. به اتهام 1 - غصب عنوان 2 - شرکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه 3 - زنای به عنف و اکراه و هم چنین آقای م.ق. به اتهام شرکت در آدم ربایی و زنای به عنف و اکراه موضوع شکوائیه خانم م.الف. تحت تعقیب قرار گرفته اند. در خصوص اتهام های مشارکت در آدم ربایی و غصب عنوان شعبه اول بازپرسی شهرستان... قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست پرونده توام با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص اتهام زنای به عنف و اکراه به صلاحیت محاکم کیفری استان هرمزگان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان پس از ختم دادرسی به موجب دادنامه صادره از بابت اتهام های زنای به عنف و مشارکت در آدم ربایی به لحاظ فقد دلیل اثباتی حکم برائت صادر کرده ولکن از بابت رابطه نامشروع مادون زنا هر یک از دو متهم را به 99 ضربه شلاق تعزیری و هم چنین متهم م. را از بابت غصب عنوان با اعمال تخفیف به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم و دادگاه با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلام 92 مجازات اشد را قابل اعمال دانسته است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکیه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 - 21/04/93 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان هرمزگان با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ 25/12/92 آثار به جامانده از صحنه تجاوز متهم ردیف اول نسبت به شاکیه جهت آزمایش و بهره برداری قضایی به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا ارسال گردیده و دادگاه محترم قبل از اخذ نتیجه آزمایش مبادرت به صدور رای نموده است و پاسخ آزمایش در تاریخ 04/04/93 به دادگاه واصل گردیده است. با توجه به این که دادگاه قبل از تکمیل تحقیقات اقدام به صدور رای نموده، لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظر شاکیه و با استناد به بند 2 از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می‌گردد. ضمنا ارشادا به دادگاه متذکر می‌گردد چون رابطه نامشروع دون زنا از مصادیق تعزیر منصوص شرعی تلقی می‌شود و حسب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 92 قابل تبدیل نمی‌باشد، لذا موضوعا مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نمی‌باشد.

مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون

شوشتری - احتشامی

منبع
برچسب‌ها