تعویق یا تبدیل اجرای مجازات شلاق حدی در فرض ضرر به محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/10/17
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

تعویق یا تبدیل اجرای مجازات شلاق حدی در فرض ضرر به محکوم علیه

پرسش

شخصی به جرم تفخیذ به شلاق حدی محکوم شده است؛ پزشکی قانونی اجرای حد را برای محکوم علیه از نظر جسمی دارای ضرر می داند. در این فرض اجرای حد چگونه است؟

نظر هیئت عالی

قانون‌گذار در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده موضوع ضغث در خصوص اجرای مجازات شلاق را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار نکرده است. لهذا نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به فرض سوال و این که مجازات محکوم علیه شلاق حدی است، موضوع با صدر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 منطبق است. یعنی بایستی اجرای حد تا زمان حصول بهبودی متوقف شده و آن گاه پس از بهبودی اجرا گردد، بنابراین با توجه به نظر پزشکی قانونی تا بهبودی کامل قابلیت اجرا ندارد.

نظر اقلیت

همان طوری که در ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری سابق آمده بود و مطابق فتوای برخی از فقها می توان از روش «ضغث» استفاده کرد. یعنی تعداد شلاق حدی را توسط ترکه آماده و پس از بسته بندی یکبار به بدن وی زده شود تا حد اجرا گردد؛ زیرا حد تعطیل بردار نیست. گرچه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری موضوع ضغث از قانون حذف گردیده است؛ اما از نظر شرعی می توان این گونه حکم را اجرا نمود.

منبع
برچسب‌ها