ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

در صورت نیاز، تا زمان تصویب دستورالعمل های تخصصی و روش های اجرایی جدید موضوع قانون، دستورالعمل ها و روش های اجرایی موجود در حدودی که مغایر قانون نباشد به قوت خود باقی است.