مرجع صالح رسیدگی به مطالبه بهای ملک از شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه ملک واقع شده در طرح شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و در صورت نیاز به تایید وقوع تخلف از طرف واحدهای دولتی توسط دیوان عدالت اداری، دادگاه باید موقتا پرونده را مختومه کند تا موضوع در دیوان رسیدگی شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م. ف. در دادخواستی به طرفیت شهرداری... و راه آهن... مطالبه بهای عمارت واقع شده در طرح را خواستارشده است.شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک به موجب قرارشماره 01304 - 1392/12/18 رسیدگی به موضوع را درصلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته وبا نفی صلاحیت ازخود پرونده را به آن مرجع فرستاده است.شعبه --- دیوان عدالت اداری نیز برابر شماره 01465 - 1393/11/29 به شرح متن قرارصلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورفرستاده است.متن قرارهای طرفین اختلاف درهنگام شورقرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری ودادگاه عمومی اراک به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکوربازتاب یافته است با عنایت به مرجعیت عام دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی آحاد مردم ونظر به این که رسیدگی تا پس از عنوان خواسته است، نظردیوان عدالت اداری صائب به نظر می‌رسد، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی اراک حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشورعضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع

عناوین و برچسب‌ها