نظریه مشورتی شماره 7/1401/976 مورخ 1402/02/17

تاریخ نظریه: 1402/02/17
شماره نظریه: 7/1401/976
شماره پرونده: 1401-127-976 ح

استعلام:

اگر دعوایی به خواسته تایید فسخ قرارداد مطرح شود و دادگاه با احراز صحت قرارداد، حکم به بطلان دعوا صادر کند، پس از قطعیت رای، آیا دعوا به خواسته بطلان همان قرارداد مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجایی که در دعوای تایید فسخ قرارداد، صحت قرارداد مفروغ‌عنه بوده و در خصوص آن ادعایی مطرح نشده است تا مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد؛ بنابراین، پس از صدور حکم به بطلان دعوای تایید فسخ قرارداد، رسیدگی به دعوای بطلان آن قرارداد با منع قانونی مواجه نیست.

منبع