شرط صدور حکم تسلیط ید بر مال غیرمنقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر تسلیط ید یا وضع ید بر ملک غیر منقول مستلزم اثبات مالکیت رسمی خواهان بر ملک موضوع دعوی اعم از مالکیت مطلق یا مشاعی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22

رای دادگاه

دعوی م. م.ن. با وکالت م. الف.ز. به طرفیت م.م. چ. و بنیاد 15 خرداد به خواسته تسلیط ید ،خلع ید بر مال غیر منقول ،تسلیط بر قید مشاعی شامل یک واحد زیر زمین به مساحت 25 متر مربع مستندا به مبایعه نامه 2844 و تسلیط یک بر یک واحد سوئیت به مساحت 35 متر مربع موضوع دو فقره مبایعه نامه 2832 و مطالبه خسارات دادرسی می‌باشد.دادگاه با ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شماره 54201 مورخ 94/10/7 مضبوط در پرونده از انجا تسلیط ید با وضع ید بر ملک غیر منقول مستلزم اثبات مالکیت خواهان بر پلاک اعم از مالکیت مطلق یا مشاعی می‌باشد.فلذا به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی خواهان بر پلاک ثبتی موضوع دعوی به شماره قطعه --- به پلاک ثبتی --- اصلی مفروز از قطعه --- و پلاک اصلی بخش --- تهران و حتی پلاکهای فرعی منتزع شده از ان برابر با پاسخ ثبتی 46939 مورخ 94/9/1 و 94/10/7 (به شماره 54201 )نهایتا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رای ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24

رای دادگاه

آقای م. م.ن. باوکالت آقای م. الف.ز. به طرفیت آقای م.م. چ. و بنیاد 15 خرداد نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/22 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعربرصدورقراررد دعوی اقامه شده تحت عنوان تسلیط یدبرملک مشاعی شامل یک واحدسوئیت به مساحت 35 مترمربع ویک واحد زیرزمین به مساحت 25 مترمربع وخلع یدمشاعی به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی خواهان برپلاک ثبتی مورد تقاضا دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعارونهایتاٌ صدوررای به پذیرش دعوی ورسیدگی تقدیم نموده‌اند توجهاٌ به مفاد دادخواست ومنضمات تقدیم شده ومفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه ومفادلایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده ردیف 2 پس ازرویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و صرفنظرازعدم تقدیم لایحه ازسوی تجدیدنظرخوانده ردیف 1 وسایرمحتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل وموجه که موثر درمقام بوده وموجبات نقض دادنامه معترض عنه رافراهم آورد ارائه واعلام نگردیده است وتوجهاٌ به اینکه دادنامه یادشده بارعایت مقررات شکلی وماهوی صادرگردیده وعاری ازمنقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی راواردندانسته وبارد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر راتایید واعلام میدارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - سید حسین حسینیان

منبع
برچسب‌ها