بررسی لزوم تفهیم اتهام به واخواه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی لزوم تفهیم اتهام به واخواه

پرسش

ماده 406 و ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری هیچ‌کدام صراحتی در لزوم انجام تفهیم اتهام به متهم واخواه ندارد. تبصره ماده 406 قانون فوق چنین می‌گوید که دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌کند. سوال آن است که آیا قاضی دادگاه کیفری دو بعد از وصول پرونده تحت عنوان اعتراض واخواهی تکلیفی به انجام تفهیم اتهام دارد یا آنکه صرف صدور قرار تامین کافیست؟

نظر هیات عالی

مقدمه واجب برای صدور قرار تامین کیفری تفهیم اتهام و استماع اظهارات متهم است، زیرا ممکن است با تفهیم اتهام و دفاعیات موجه متهم ضرورتی به قرار تامین نباشد؛ بنابر مراتب موصوف نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

تفهیم اتهام بدون تردید از حقوق بنیادین و غیر قابل نقض متهم است؛ حقی که هیچ‌گاه استثناء نمی‌پذیرد. متهم واخواه نیز همانند سایر متهمین حق دارد از موضوع اتهامی و همچنین ادله علیه خود مطلع شده و دفاع مناسب ارائه نماید؛ لذا قاضی دادگاه کیفری دو مکلف است ابتدا نسبت به تفهیم اتهام و سپس صدور قرار تامین اقدام نماید.

نظر اقلیت

شخصی که اقدام به واخواهی نموده است، بی‌تردید از محتویات دادنامه غیابی صادره علیه خود مطلع است؛ لذا و همان‌گونه که در تبصره 3 از ماده 406 آمده است، نیاز به تفهیم اتهام ندارد و صرف صدور قرار تامین کافیست. ضمناً اگر نظر مقنن بر لزوم تفهیم اتهام بود، موضوع به تصریح قید می‌شد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها